ЗАЯВЛЕНИЯ - ОБРАЗЦИ ПО НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ:

- ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 • ПОСОЧЕН ОТ ТЪРГОВЕЦА ЕИК, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР /ЗТР/;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 12, АЛ. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ;
 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПАСПОРТ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЕКТА;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ /АКТ ОБР. 16/ КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛЕН АКТ.

- ЗА ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОБЕКТИ ЗА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 • ПОСОЧЕН ОТ ТЪРГОВЕЦА ЕИК, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР /ЗТР/;
 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПАСПОРТ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЕКТА;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ /АКТ ОБР. 16/ КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛЕН АКТ.

Забележка:

- Всички документи са заверени копия от търговеца!

- Заявленито се попълва в два екземпляра – оригинални.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

За еднолични търговци и юридически лица:

 • ПОСОЧЕН ОТ ТЪРГОВЕЦА ЕИК, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР /ЗТР/;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП;
 • ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, НА КОИТО ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЕ ПОЗОВАВА.

За земеделски производители:

 • АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЗАВЕРЕНА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА;
 • РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЗАВЕРЕНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА;
 • ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, НА КОИТО ЛИЦЕТО СЕ ПОЗОВАВА.

Забележка:

- Всички документи са заверени копия от търговеца или от земеделския производител!

- Разрешението се издава за срок до 3 /три/ месеца.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАТЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЗА СТАЦИОНАРНИЯ ОБЕКТ, ПРЕД КОЙТО ЩЕ СЕ РАЗПОЛАГАТ ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ;
 • ИНДИВИДУАЛНА СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪГЛАСУВАНА С ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И С ОТДЕЛ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” ПРИ СДП, ОДОБРЕНА ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА РАЙОНА.

Забележка:

- Всички документи са заверени копия от търговеца или от земеделския производител!

- Разрешението се издава за срок до 3 /три/ месеца.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;

- списък на местата за поставяне на фирмени информационно-указателни табели за обекта/дейността с посочване на вида на табелите;

- отбелязано местоположение на всяка фирмена информационно-указателна табела върху извадка от карта на гр. София, съгласно списъка;

- визуализация на всяка фирмена информационно-указателна табела, съгласно списъка;

- текстово и графично съдържание на всяка фирмена информационно-указателна табела - 2 бр.;

- декларация (по образец) за изработване и поставяне на фирмените информационно - указателни табели в съответствие с общинския типов проект.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.