Издадена Заповед № САГ23-РА53-641/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-641/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ на м. „Левски – зона В“, кв. 31, УПИ I - „за озеленяване и ТП“ за ПИ с идентификатор 68134.609.4, район „Подуяне“, гр. София. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 09.10.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-80-(2) / 03.10.2023г.

Заповед № САГ23-РА53-641/25.09.2023 г.

ПУП - ИПРЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.