Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на проект за ПУП -план-извадка - ИПРЗ на м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци“, кв.4а,; изменение на улична регулация; ИПР на контактен кв.8, район „Подуяне“ – СО.


Обществено обсъждане на проект: Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне“ – гара Биримирци“ и др.


Обществено обсъждане – заключителна дискусия в изпълнение на заповед № РПД23-РД09-249/12.05.2023г. на Кмета на район „Подуяне”, относно ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за УПИ II-„за жилищно строителство“, УПИ VI-„за жилищно строителство“ и УПИ VII-„за жилищно строителство, кв. 39, м. жк. „Левски – зона Г“, район „Подуяне” – СО.


Обществено обсъждане за представяне на проект за Виза за инвестиционно проектиране на обект - паметник на ген. Владимир Вазов в поземлен имот с идентификатор 68134.606.939, кв. 56, жк. „Хаджи Димитър“, на ъгъла на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Панайот Хитов“, район „Подуяне“ - СО


Обществено обсъждане на ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за УПИ II-„за жилищно строителство“, УПИ VI-„за жилищно строителство“ и УПИ VII-„за жилищно строителство, кв. 39, м. жк. „Левски – зона Г“ - Заповед № РПД23-РД09-249/12.05.2023г. на Кмета на район „Подуяне” – СО - представяне на проекта-22.05.2023г.


Проект за изменение на плана за регулация и застрояване /ПУП – ИПРЗ/ на м.“Ботевградско шосе-рамка“, кв.90, УПИ II-„за ЖС, магазини и трафопост“ и УПИ III-„за ЖС, магазини и трафопост“, образуване на нов УПИ II-9039,9038,407-„за магазини и ТП“ и изменение на улична регулация за поземлени имоти с идентификатор 68134.630.9039, 68134.630.9038, 68134.630.407, СО – район „Подуяне“.


Обществено обсъждане - ПУП – ИПРЗ по реда на чл.16 от ЗУТ на част от м. “Левски зона-Г – разширение“, кв.20 и кв.28а /част от кв.28/, Район „Подуяне“ СО


Обществено обсъждане – ПУП-ИПРЗ за УПИ I-554-„за етажен паркинг“, кв.12б, м.“Суха река - запад“


Представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м.“Левски – Г“, кв.27, УПИ XIII-157-„за офиси, търговия и склад“, нов УПИ XIII-2366-„за ЖС, ОО и ПГ“ за ПИ с идентификатор 68134.601.2366


Представяне на проект за ПУП – ИПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за преструктуриране на част от м.“Левски – зона В“


Представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м.“Левски – зона В“, кв. 15а, УПИ I-„за обществено облужване“, нов УПИ I-9202-„за ЖС,магазини,гаражи,ПГ и ТП“ и новообразувана задънена улица по о.т.63-63а, ПИ с идентификатор 68134.619.9202


Обществено обсъждане на проект за ПУП - ИПРЗ за УПИ VII-„за спорт“ и УПИ XVIII-„за спорт“ и контактен УПИ VIII-39, новообразувани УПИ VII-2504,2505-„за ЖС, магазини, супермаркет, офиси и подземни гаражи“, УПИ XVIII-„за спорт“, УПИ XXIV-„за спорт“ и УПИ VIII-39, кв.6, м.жк.„Левски – зона Г“


Обществено обсъждане на проект за ПУП - ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287-„за спорт“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287-„за ЖС и ПГ“, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПУП-ПРЗПЖК на жк.“Хаджи Димитър“ и план – схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул.“Резбарска“; от изток – ул.“549“ (р.“Перловска“); от юг и югоизток – бул.“Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул.“Ильо войвода“, ул.“Алберт Лонг“, ул.“Панайот Хитов“, ул.“Васил Петлешков“, ул.“Ген. Липранди“, ул.“Никола Войновски“, ул.“Арчарица“


Обществено обсъждане на проект за организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) в ж.к. Хаджи Димитър


Oбществено обсъждане - проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“


Обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община


Обществено обсъждане за представяне на виза за проектиране на „Модулна обществена тоалетна“, в УПИ II-„за парк“, ПИ с идентификатор 68134.604.1180, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП- ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт", кв. 6, м. „Левски - зона Г" за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ",


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-"за ЖС", II-"за озеленяване", IV-"за трафопост", V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126, УПИ II, IV, V, VII, кв.33, м."ж.к. Левски - зона Г"


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк "Герена"-УПИ II, кв.148, м. "Суха река"


Обществено обсъждане във връзка с проект за промяна на движението в кв. "Х. Димитър", район "Подуяне"Проведено обществено обсъждане на инвестиционен проект за обект "Паркоустройство и благоустройство на междублоково пространство в кв. 10, 11, 12, 16, 17, 18 и 24 в м. Левски - зона В" в част "Паркоустройство" и част "Генерален план"
СЪОБЩЕНИЕАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.