Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район
 • Биография
 • Отчет за изминалия мандат
 • Правомощия
 • Отчети

Биография

Ева Митова е завършила право в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. През 2007 г. е избрана за кмет на четвъртия по големина в гр.София район „Подуяне“. Преди да заеме позицията на кмет е работила в общинската администрация на района в продължение на 11 години. За периода 1996-2007 г. е преминала през всички нива в районната администрация и е придобила ясна представа за проблемите на район „Подуяне“. След проведените през 2011г. избори за кметове и общински съветници Ева Митова е назначена за кмет на района за втори път, а от ноември 2015г. започва своя трети мандат.

Кметът на Район "Подуяне" изпълнява функциите си като:

 • Изпълнява бюджета на общината в частта му за района ;
 • Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 • Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • Представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 • Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
 • Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.