Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Функционални характеристики на отделите

Oтдел „Инженерна инфраструктура ,благоустройство и озеленяване”( ИИБЕ)

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/

Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” /ПНО и ЧР/

Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” /ОСДКС/

Oтдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” /УОСЖФ и РКТД/

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол на строителството” /УТКР и КС/

Oтдел „Финансово-счетоводни дейности” /ФСД/

Oтдел „Административно-информационно обслужване, Гражданска регистрация и административно обслужване” /АИО, ГРАО/

Управление на отбранително-мобилизационната подготовка, защита при бедствия и завеждащ регистратура” /УОМПЗБ и ЗР/