Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Административни услуги

Нови стандартизирани образци на заявления.

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заявлениеза заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за одобряване на подробен устройствен план

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пълен списък на таксите и цените на услугите предоставяни в район "Подуяне" - Столична община

Искания за издаване удостоверения въз основа регистъра за население:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 14

Приложение № 15

Заявления-образци по Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Съгласно чл.11,ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО- район „Подуяне” в зависимост от сроковете за извършването им услугите са:

  • - обикновени;
    - бързи /заплаща се с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга/ - когато срока се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга;
    - експресни /заплаща се със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга/- когато срока се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Сроковете за извършаване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.

Посочените по-горе административни услуги може да заплатите по банковата сметка на СО - район "Подуяне", както следва:

IBAN BG33SOMB91303126305301

BIC SOMBBGSF

Общинска банка - финансов център Мария Луиза