Актуално
  • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

    }
  • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

    }

Последни новини

В А Ж Н О! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

 

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното учили...


Призив за дисциплина и отговорно поведение!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим заедно – с отговорност и дисциплина. Това означава и с цената на временни ограничения и промяна на всекидневните ни навици.

Моята лична позиция е, че още на то...

Затварят се държавните млечни кухни на територията на район „Подуяне“

Уважаеми съграждани,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод разпространението на COVID 19 ви уведомяваме, че държавните млечни кухни, намиращи се в 74 детска градина „Дъга“ и...


Последни галерии

Последни обявления

СЪОБЩЕНИЕ по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община


Обява по чл.4, ал. 3 от Наредба за ОВОС на Делфин-Прим ЕООД


Заповед № РА50-180/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РА50-179/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Съобщение за изработен ПУП - ПРЗ и РУП за м. Хаджи Димитър – част, кв. 63в, УПИ ІХ-1139 – „за производствена и складова дейност“, контактен УПИ Х-1137 – „за офиси, магазини и складове“, нови УПИ ІХ-2146 – „за производствена и складова дейност“, УПИ ХVІ-2146 – „за производствена и складова дейност“, и изменение на улична регулация по о.т. 239в – 239г, което е изложено в район „Подуяне“.


Съобщение за изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътни участъци"


Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“


Заповед № РПД20-РА50-4/16.03.2020г. , с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват УПИ II-734 и УПИ III-731


Съобщение за стикирано МПС с №C1106XK


Съобщение за стикирано МПС с №CA4600AA


Съобщение за стикирано МПС с №СА2994ХВ


Медицинска сестра


Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”


© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.