Последни новини

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ – ЛЯТО 2023”

Програма „Ваканция“ е традиционна инициатива на Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, която ежегодно обхваща над 4 000 деца и младежи.От 20 юни до 31 юли 2022 г. за ученици и младежи от 6 до 29 години ще има осигурен свободен достъп до безплатни занимания със...


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район „Подуяне“ проведе практическо обучение и състезания по Безопасност на движението.Събитието бе организирано съвместно със Сдружение „Национален клуб Би-бит“ и на него присъстваха з...

Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г.

За дванадесета година Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по Програма „Зелена София“! По програмата за облагородяване на зелените пространства около блоковете могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища. Изч...


Последни галерии

Последни обявления

Заповед № РПД23-РА50-22/12.05.2023г. на Гл. архитект на район „Подуяне“ за отказ за разрешаване изработването на проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ X-203, кв.34, поземлен имот с идентификатор 68134.609.203, м."Левски - Зона В", район "Подуяне“ – СО


Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I - 888 – за офиси и магазини и УПИ II – за офиси и магазини от кв. 20Б. Образуване на нови УПИ I – 887, 888, 2147 – за озеленяване и етажен паркинг, УПИ II - 2149 – за жилищно строителство, УПИ III - 889 – за озеленяване и паркинг от кв. 20Б и премахване на сервитут ЖП ареал в кв. 20Б, м. "Суха река - запад", Район „Подуяне“ – СО.


Заповед № САГ23-РА53-304/28.02.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ и РУП /работен устройствен план за УПИ I-615 и УПИ II-620 (ПИ с идентификатори 68134.609.615 и 68134.609.620) от кв. 306б, м. „бул. Ботевградско шосе - рам-ка“, район „Подуяне“ .


Заповед № САГ23-РА53-272/12.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ИПРЗ на м. „Левски – зона Г“, кв.18, УПИ IV-„за озеленя-ване“, УПИ V-164 и изменение на улична регулация по о.т.78-104 и по о.т.78-79 за ПИ с идентификатор 68134.601.164, СО – район „Подуяне“.


ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ: График за работа на детските градини - лято 2023г.


Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт "Екология и озеленяване"


Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт "Устройство на територията"


Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на територията на район „Подуяне”-СО за извършване на търговска дейност


Заповед № РПД23-РА50-24/26.05.2023 г. на Гл. архитект на район „Подуяне”, с която се одобрява Изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-1560, поземлен имот с иденти-фикатор 68134.603.1567, кв. 9а, м. "ОСЗ Сгуроотвала", СО - район "Подуяне".


Обществено обсъждане за представяне на проект за Виза за инвестиционно проектиране на обект - паметник на ген. Владимир Вазов в поземлен имот с идентификатор 68134.606.939, кв. 56, жк. „Хаджи Димитър“, на ъгъла на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Панайот Хитов“, район „Подуяне“ - СО


Заповед № САГ23-РА53-263/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ на кв. 15а, УПИ I-„за общ. обсл.“, нов УПИ I-9202-„за ЖС, магазини, гаражи, ПГ и ТП“ и създаване на нова задънена улица за ПИ с идентификатор 68134.619.9202, м. „Левски – зона В“, СО – район „Подуяне“.


Съобщение за постъпила в НАГ- СО преписка с искане за одобряване на схема за поставяне на три броя преместваеми обекти за ГТП и офис в ПИ с идентификатор 68134 600.1277, район „Подуяне“.


Заповед № САГ23-РА53-273/12.05.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР на уличнорегулационната ли-ния към бул.“Ген. Владимир Вазов“ за УПИ I-1269, кв.1, м. „Левски – зона В“, СО – район „Подуяне“.


Заповед № САГ23-РА50-199/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ПРЗ по чл.22, ал.8 във връзка с чл.16 от ЗУТ за кв. 32, 34, 27 и част от кв.25 (УПИ I-1070 и II-210), м. „Левски – зона Г“, СО – район „Подуяне“


Заповед № РПД23-РА50-23/17.05.2023г. на Гл. архитект на р-н „Подуяне“ за служебно изработване на проект за изменение на действащия подробен уст-ройствен план ПУП – ИПР за кв.104, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“ СО – район „Подуяне“Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.