news-image messages-education-image messages-culture-image

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №. РД-09-63/15.07.2014г. на Кмета на район „Подуяне” при СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за регулация, във връзка с трасето за Трети метродиаметър на Софийски метрополитен, за частта в територията на район „Подуяне”......./прочети/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за специализиран подробен устройствен план за трасе на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ и проект за изменение на плано¬вете за регулация, засегнати от разработката..../още/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми граждани,
С изменение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове /обн.ДВ бр.100 от 2008
г.,изм.бр.44 и бр.99/2009 г./ ,срока за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждане на такова се удължава до 30.11.2016 година включително.
   Заявления за левова компенсация се подават в Столична община - Дирекция „Общинска собственост”-ул.”Московска” № 41
   ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 8146 188 И 8146-115   - СЛУЖБА "ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ",РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

Областен информационен център - София - /влезте от тук/

Карта за места за разходка на домашни любимци-кучета на територията на район "Подуяне"

/изтеглете от тук/